Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1048 Voorzitter 1049 3oofdinsp.v/d Volksgezondheid (volkshuisvesting 1050 iï.V.Eemland en ^ooi stelt aan de orde: 1e. het samenstellen van de door den Eaad aan te bieden aanbeveling voor de benoeming van leden van de vaste comnissiën uit den Eaad voor 1537/ 1958. 2e. de aanwijzing van de Voorzitters dier ccmmissiën voor door Burgemeester en hun midden. 1957/1958 Wethouders uit verzoekt ter voorbereiding van het on derzoek ter plaatse vanwege den Minis ter van Soc.Zaken te zijner tijd in te stellen naar den onderhoudsnorm der woningwetwoningen in deze gemeente een overzicht te mogen ontvangen van de bij de wcningbouwvereenigingen in beheer zijnde woningcomplexen, met vermelding van verschillende gegevens, o.a. de sedert den aanvang der exploitatie ge dane uitgaven voor onderhoud en her stel, jaar voor jaar, voor elk complex afzonderlijk, alsmede den stand van het onderhoudsfonds eveneens voor elk com plex afzonderlijk aan het einde van elk jaar. I deelt mede, dat het in de bedoeling van haar principaal ligt om in het eventu eel te bouwen winkelpand op den hoek Pelikaanweg-Schrikslaan een slagerij te vestigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 525