/yi*. BESLISSING Araeeling Aanmerkingen Besloten wordt den Raad een aanbeveling te zenden ter benoeming van leden der onderscheidene commissiën jonform de huidige samenstelling, jot voorzitter wordt aangewezen: van de Financiëele- en Belasting Commissie; weth.H.J. fiasille tan de Commissie Openbare Werken; weth.D.A.de Bruijn. van de Commissie Werkverschaffing; de Burgemeester, van de Commissie Gronbedrijf en Uitbreidingsplan; weth uJ.Gasille |van de Commissie Gasbedrijf: weth.D.A.de Bruijn. van de Commissie Heide- en Zandgronden; weth.D.A.de Bruijn. y JU- V ik. |De gevraagde inlichtingen zullen worden verstrekt |overeenkomstig de in de vergadering overgelegde gege- Ivens. fa CA^J. Besloten wordt aan adressante te berichten dat op haar lA JIjl verzoek tot grondaankoop afwijzend is beschikt in ver- y ,L band met de bestemming welke aan het te stichten ge bouw zal worden geheven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 526