Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1051 1052 105 5 Inspecteur van Po litie 1e afdeeling Directeur van Ge meentewerken. 1054 A.0.DammersNota ris 1055 Maatschappelijk Hulpbetoon jbiedt de gewijzigde ontwerpen aan vari Q te verleenen vergunningen voor exploit tie van huurauto's en taxi's, waarbij i kening is genouden met de bij K.B. van 25 Juni 1957, no.575 aangebrachte wijzi gingen in net Reglement nutovervoer pe sonen, en waarbij tevens kennis is geno men van de model-vergunningen voor bei de soorten motorrijtuigen, toegezonden door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. biedt ter vaststelling aan net ontwerp van een aan J.Termaaten, Koninginnelaa 2G, te Ooest, te verleenen vergunning, ingevolge de Hinderwettot het oprich ten van een banketbakkerij en het daari plaatsen van een gasoven, alsmede van een amandelwrüfmachine en een eiwitklu machine, in werking gesteld door een electromotor van 1-& P*K», in perceel Koninginnelaan 20, kadastraal bekend gemeente Ooest sectie H.no.46ÖÖ. bericht naar aanleiding van het schrij- ven van het hoofd der school in de Ker kebuurt inhoudende het verzoek om te bevorderen dat door de Kerkvoogdij der Ned.Herv.gemeente wordt toegestaan, da de leerlingen van genoemde school ge bruik maken van een pad te maken langs het Kerkhof. bericht in antwoord op schrijven dd. 26 Juli j.l» dat net perceel 0.1461 onbe zwaard is, terwijl het perceel C1695 belast is met een inschrijving ten be hoeve der Coöp.Vereeniging "Coöperatie ve Boerenleenbank" alhier. Gemelde Boe renleenbank zou bereid zijn het ged'elt hetwelk de gemeente bij de bekende aki van dading zal verkr.gen, uit het be trokken hypothecair verband te ontslaa waarvan de kosten ƒ.15,50 zullen beloo pen zendt een verslag van de verrichtingen over 1956.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 529