7 et RK e On- Maria et aan 1 Hno gehou- ondbe- z a ak de de voor- hans ivraag ïgen ver- .cht dat inen te ver- 37 ite 3 verzoe- 1 van 2 en Afdeelinq BESLISSING Aanmerkingen Besloten wordt aan het E.k.armbestuur meae te aeelen, dat het Gemeentebestuur in beginsel en ennel bereid is J/"*' tot verkoop van net perceel oectie h»44lo, indien tege leik net perceel bectie n.no.4415, in erfpacht bij .van Breukelen, van ae gemeente wordt aangekocht. Besloten wordt den Raad voor te stellen bedoeld terreih wederom aan E.S.V.A.C. te verhuren en wel voor den tGd YV'é' van eón jaar. Van dit voorstel zal E.bW.A-Cvooraf meuedeeling worden gedaan. Besloten wordt den Raad voor te stellen de met de Alge- Otff ipeene friesche Levensverzekering-maat s chappij aangegane geldleening oorspronkelijk groot 4 73.üCO,= zoo spoedig /YU. ¥fj mogel ik vervroegd af te lossen. Besloten wordt de vrijgekomen gelden vocrloopig niet we- der te beleggen. Be gemeente zal ae obligaties zelve verzilveren Gelet op het advies van Bouw- en woningtoezicht nos. p5/1ob en wordt besloten ae aanvragen nos.1/1 en 1/1jó in te willigen. j£l X ob

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 52