Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1056 1057 1058 Datu m Gemeent s-secieta- ris en gemeente- ontvang ei hfdeeling finan ciën ter secreta rie. Directeur van Ge lmeent ewerken. Korte inhoud adviseeren in verband met ae per 1 QcMïot bedo a.s. vrijkomende betrekking van adjunctMer over commies ten kantore van den gemeente ontvanger, spoedig sollicitanten voer dezelfde betrekking op te roepen, de sollicitanten moeten in het bezit zijn h van het diploma Gemeente-administratis deelt mede dat de gemeente geen afschiiBAangezie ten meer ontvangt van de kohieren deiTwordt ge rliksinkomstenbelasting en daarom ait.^Hkomen in lid 5 der verordening op de heffing eener hondenbelasting niet meer kan worden toegepast. Den gemeenteraad wa-| re voor te stellen dit lid te schrap pen. Gevraagd wordt of nog meerdere w,- zigingen in de verordening moeten wor-1 den aangebracht. biedt ter behandeling aan eenige ver- Höelet op zoeken om bouwvergunning vergezeld vanHB9 en 9; de noodige teekeningen en adviezen. H2/422 in

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 531