I Voig- num- i Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1059 1060 1 061 Centraal Verifica tiebureau. Directeur van Ge meentewerken. Houtvester bi., het Staatsboschbehser te Utrecht. 1062 Kerkeraad Chr.Ge-j ref.Kerk te Zeist, 1063 Directeur van Ge meentewerken. zendt rapport betreffende de controle uer gemeenterekening over het jaar 1^; bericht omtrent onderhandelingen inzat grondafstand aan den Krommeweg met den eigenaar van het perceel H.no.2771 en doet toekomen een door dezen ondeates- kende teek^ning. waardoor deze zou ver klaren met de verplaatsing van de set» tina accoord te gaan. Voorgesteld won de verdere benoodigde stappen te doen om tot overdracht van den grond aan de gemeente te geraken. Met het verplaats van de schutting zal Maandag 25 Augus tus a.s. worden begonnen. verzoekt in overweging te willen nemen de uitbetaling van het loon voor het werkverschaffingsobject Boschplan op het werk te doen geschieden. deelt mede bereid te Z-.n een bijdrage van ƒ.10,p.rn. te verleenen in de kosj ten van verpleging van Mej.Boersma, in igezinsverband deelt mede, dat ue kosten van de verbe tering van de speelplaats der B.K..Jon gensschool hebben bedragen ƒ.555.20 ve meerderd met ƒ.67,04 voor loon aan vas te arbeiders en die der B.K.U.-u.O.scho ƒ.272,45 vermeerderd met 33,56 voor loon aar. vaste arbeiders. 1064 jBe Voorzitter. 1065 B.Legemaai" e.a. Soesterberg. brengt ter sprake de ingediende loon lijst betreffende het maken van vier ca bine's in ae garderobe 's aan het Sous ter Natuurbad ten behoeve van het 1'iin selijk Paar. verzoeken den Baad afschaffing van ch heffing eener straatbelasting, althans vermindering van het heffingspercentagj tot de helft van het thans geheven psr centage i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 535