Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1066 Houtvester bij het btaatsbosohbeheer te Utrecht. deelt mede,dat de Utreohtsche Waterlef ding Maatschappü zich op het standpunt stelt, dat voor het aanleggen van een b«zinkingsviiver achter het natuurbad te berging van afvalwater geen machtiging van haar noodig is. (werkverschaffings object 1067 C.G.J.van Hekst, cp wachtgeld ge steld technisch j ambtenaar 3? klas se bü gemeentewer; ken te ooest. verzoekt, in verband met de eindiging van het hem toegekende wachtgeld op H Ueotember a.s., verlenging van wacht gel voor cnbepaalaen ti.id tot 70$ van zijn laatstellik genoten wedde. 1068 Houtvester bü het ÜtaatsboscHbeheer te Utrecht. 1069 Gedeputeerde bta- ten van Utrecht. deelt mede, dat de begrooting Boschplanj 1937, voor wat betreft ae overige kos ten, wordt overschreden met een beorag 'van /.200,= en verzoekt te bevorderen, dat de post wordt verhoogd. jdeelen mede, dat zij geen goedkeuring kunnen hechten aan Het raadsbesluit van 18 Juni 1937, 4e afd .no21/563 tot wiizi ging van de gemeentebegrooting 1 937, we ;ke een gevolg is van de voorgenomen uit Ibreiding vsn de personeelsbezetting van ,den dienst van Gemeentewerken, nu niet ;is gebleken, dat het raadsbesluit van 9 Deo.1936 tot reorganisatie van den dier van gemeentewerken in de practijk niet voldoet en nooaigen het college uit, te willen bevorderen, dat het besluit tot ;begrootingswüziging nc.21/563, alsmede het besluit van 18 Juni 1 937, no.4423 tot w^ziging van de reorganisatie van jaen dienst van gemeentewerken worden in getrokken 1 070 1e afdeeling. biedt ter vaststelling aan het ontwerp van een aan de transportwe- ktuigenfa- ;briek "Tempo" te Amersfoort, ingevolge |de Hinderwet, te verleenen vergunning tot Het oprichten van een transportwerk tuigenfabriek en Het daarin plaatsen va -jen 5-tal motoren met een gezamenlik ve jnogen van 15 P«K., op/in perceel kadas- traal bekend sectie ^.no.1832, gelegen1 |aan de Amersfoortscnestraat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 537