^^4 Afdeeling Aanmerkingen F S LIS S I N G en No. ^'atei'lei.iljéze mededèeling wordt voor kennisgeving aangenomen, s t a nd punt I 7 i van een P it uur bad tel lacht iginj, ichaffings-l (Besloten wordt den op bedeeld verzoek omdat zijn aares zien. heer van Heiist mede te aeelen, dat geen beslissing kan worden genomen, niet van het vereischte zegel is voor |Besloten wordt den fiaad een begrootingswiiziging ter vaststelling aan te bieden, waarin aanvulling van den desbetreffenden post tot uitdrukking zal worden ge bracht. Voorts zal van een en ander mededeeling worden gedaan aan den minister van boeiale Zaken. •- ce^- Besloten wordt den fiaad voor te stellen bedoelde be- 9*^clAJ sluiten in te trekken, op grond van de omstandigheid, a^£/' dat - zooals Gedeputeerde btaten opmerken - nog niet is gebleken, dat het raadsbesluit dd. 9 nee. 1956 tot reorganisatie van den dienst in de pract^k niet voldoet, en voorts, dat deze reorganisatie niet in een zoodanig stadium is gekomen, dat afwring daarvan noodzakelijk is, zoodat het zeer prematuur zoude z^n, indien beslo ten zou worden tot afwhking van die reorganisatie, fiaar de meening van het ooilege is het in de gegeven omstan digheden dus ontoelaatbaar om het reorganisatieplan, aoor een wijziging daarin aan te brengen, incidenteel te doorkruisen. Bedoeld ontwerp wordt goedgekeurd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 538