BESLISSING Afdeeling en No. Aa nmerKingen in principe wordt met dit advies aceoord gegaan, zoo- Iat te dezer zake onderhandelingen gevoerd kunnen wor- Ign. nik geval zal daarbij op zichzelf worden beoor- jeeld. hen .directeur van Gemeentewerken zal opdracht [orden gegeven om de opstallen van de in erfpacht uit legeven gronden, welke erfpachten komen te vervallen, le schatten en daaromtrent rapport uit te brengen aan ,en v» In dit rapport dient voorts vermeld te worden, hoe, ingeval van uitgifte in erfpacht van een kleiner Isrrein, het overblijvende en aangrenzende terrein ver kaveld kan worden. pe vergadering kan zich in principe niermeae vereeni- fcen. liet t.0dstip, waarop die opname zal plaats hebben, lal door uen Voorzitter nader worden overwogen. ISelet op het advies van Bouw-en woningtoezicht nos. |S9 en 100, wordt besloten de aanvragen nos.2/426 en 12/427 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 540