Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte 1074 Directeur van Ge meentewerken 1075 Bewoners van de uindenlaan. 1076 Directeur van Ge meentewerken. 1077 1078 Hoofd afdeeling Sociale zaken ter secretarie Je Voorzitter. 1079 Directeur van Ge- meent ewerken brengt rapport uit omtrent de kosten verbonden aan bet aanbrengen van e^n scheiding langs het parkeerterrein te Soesterberg. verzoeken ue boomen in de nindenlaan den ander te verwijderen. Eet coli keil van tan je zisn let na tl ueelt meue, dat de speelplaats benoog de bil de r-neendaalschool door hem en den Wethouder van Gemeentewerken is ksH inspecteerd. Bii nauwkeurig onderzoek gebleken, dat de toestand, waarin de speelplaats verkeert, van dien aard isfl dat ingrjpen niet noodzakelijk moet <voW den geacht. biedt ter voorloopige vaststelling aarl een ontwerp-huishouuelfk reglement vodl de commissie van toezicht op den gemea teliiken dienst der arbeiasbemidcelinK™ 'en werkloosheidsverzekering benevens een ontwerp-instructie voor den direcf teur van dezen dienst. deelt mede, dat ingevolge ue gemaakte berekening de kosten, als bedoeld in art. 101 lid 5 eer n.ü.«et van de open-i bare scholen in het Jaar 1954 hebben bel dragen gemiddeld ƒ.11,82 per leerling! voor g.l.c. en ƒ.16,94 voor u.l.o. InJ overweging wordt gegeven den Eaad voo® te stellen de vergoedingen voor de bjj zondere scholen, met uitzondering van die voor de stichting Engendaalschoo. naar dien maatstaf vast te stellen» doet toekomen een plan tot verbeterin van de aansluiting van de Koninginne- laan op den Provincialen weg Utrecht- Baarn. Medegedeeld wordt daarbij, dat het TOude Grachtje" geheel zal moeten worden gerioleerd tot den bestaanden duiker, terwijl van de Praamgracht eerjj gedeelte moet worden gedempt. wordt of het College zich m befJL met dit plan kan vereenigen, opdat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 543