e kosten van een errein te Lt colleee kan zich. met voorgestelae wijze van het ma- //V^' len van een terreinafscheiding vereenigen, achter zal fan den directeur v/orden verzocht er nauwlettend op toe [e zien dat het te gebruiken hout geen ontsiering van [et natuurschoon zal veroorzaken. ndenlsan cMan de Heidemaatschappij zal woraen verzocht de werkzaam- ''yy- ts belloon r hem en rken i£ gfl nd er zeen if aarin de 1 en aard isl k moet worl fieden, verbonden aan de verbetering van de wegbermen in Be Lindenlaanvoorioopig niet uit te voeren, in ver band met net ingemomen adres tot verwijdering van enkele toornen. Aan den nirecteur van Gemeentewerken wordt op gedragen, na overleg met otaatsboschbeheerterzake ad-r vies uit te brengen aan net College. kennisgenomen. Vf/6> e 11 mg aöMjüvorens -fc0"k vaststelling van het huishoudelijk regle- lement vo«ienj. over te gaan zal de commissie van toezicht worden - .en^\'ne3B gehoordOvereenkomstig artikel 14, pe lid, der Arbeiös- T.1^"B^idaelingswet zal over de instructie voor den Direc teur het advies van de commissie van toezient worden benevens den direc gemaakte ioeld in i de open- 1 hebben leerling i.l.o. Inl Baad vooi oor de bjj ering van oalschooi h| tellen. orbeterin^ linginne- Utrecht- rbij, dat xl moetenj staanden raclit eenj Gevraag! beginsel I opdat d ingewonnen Conform het voorstel van den Voorzitter zal den Baad worden voorgesteld het bedrag per leerling over 19p4 'ast te stellen voor: gewoon lager onderwijs op ƒ.11,82 uitgeureid lager "16,94 /'<Jk ampele bespreking van het rapport van den Directeur rari Gemeentewerken wordt besloten de breedte van den wdg doen aansluiten aan de breedte van de Koninginnele.an %de 16 meter. Met inachtneming van deze wegbreedte zal aan den Directeur opdracht worden gegeven omtrent jbet voorioopig plan in overleg te treden met den Hoofd- ^genieur van den Prov.WaterstaatDen nader rapport ';°rdt alsdan tegemoet gezien. rt-tr t/O '■/v;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 544