Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1080 1081 1082 1085 1084 Directeur van meentewerken. Ge- Hoofd afdeeling Sociale Zaken ter secretarie Directeur van Ge- me entewerken. Ned .Hand el-Mij N.V kantoor Soest. Ver.tot versprei ding van de Heili ge Schrift. Kei zersgracht 470, Amsterdam. Korte i n h o u ha een kostenberekening zal kunnen worJ den gemaakt, nadat men met den eigenaai| van Hikenhorst tot overeenstemming zal zijn gekomen zendt een volledig uitgewerkte kosten raming van de werkzaamheden verbonden aan de verbreeding van de Burg.Grothe- straat. verzoekt een aanbeveling te willen op maken ter benoeming van een directeur der arbeidsbeurs. deelt mece, dat door W.van Asch en R.C. v.Sujjdam niet is voldaan aan den inhoud) van de hen bij besluit dd.15 December ;19_p6 verleende ontheffing van het be- jpaalde in art. 14 der bouwverordening en jdat mitsdien niet tot terugbetaling van de gestorte waarborgsom kan worden over gegaan. Geadviseerd wordt Van Asch c.s. laan te schrijven een en ander alsnog in orde te brengen. Izenden een prospectus, waaruit o.m. blijkt dat per 1 Oct.1937 de nog uitstaa de niet uitgelote obligatiën der ^ee ning Amsterdam 1931 I worden aflosbaar gesteld. Houders dezer obligatiën kun nen met recht van voorkeur inschrijven op een 3ë$ 6e leening Amsterdam 19;7 tot den koers van 99a^« Dag van inschry ving 25 Aug.1937. De gemeente bezit 3 obligatiën ad 1000,= 4$ Amsterdam 1931 1 serie 11 no.00197, serie 12 no. oo197, serie 13, no.00197» De Dl re Door de raming van teg verkreg drag da tegels nentteg recteur Inemen e. eedacht IAan den geboden lichter Iilirecte terwijl i jslotei Ite schr: zulks 0; lborgsom Beslotei en tot verzoekt toestemming tot het ho.uden ner collecte op 13 October a.s. ee-i Üp het kaatst g§zetei

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 545