7 7^ BESLISSING Araeeling Aanmerkingen :unnen wor-l m eigenaail smraing 2ai e kosten- erbonden g.Grothe- illen op- irecteur De .directeur van Gemeentewerken komt in de vergadering. )oor den Voorzitter wordt hem de vraag gesteld of de raming van de verharding van de voetpaden, door middel var) tegels, wel juist is, aangezien het College volgens verkregen inlichtingen van oordeel is dat een hooger be drag daarvoor moet worden uitgetrokken, t.w. voor beton- egels ƒ.1,60 per M2 (leggen inbegrepen) en (beste) ce- enttegels ƒ.2,per M2« Ge Voorzitter verzoekt den Di~ ecteur de begrooting nogmaals in beschouwing te willen emen en zoonoodig te wijzigen, zulks uitgaande van de gedachte dat prima tegels worden gebruikt. Aan den Baad zal de navolgende aanbeveljng worden aan- geboden: 1. p.W.Blaas, commies ter secretarie 77 2. J.hlberse, bureel-ambtenaar ter secretarie. Schter zal. vooraf het advies worden ingewonnen van den [iJirecteur van de districtsarbeidsbeurs te Hilversum, terwijl de commissie van toezicht zal worden gehoerd. oh en R.C.I ien inhoud| ecember het be rd ening enj baling vanl orden over| Asch c.s. alsnog in o.m. )g uitstaa ier 4i° lee aflosbaar ;iën kun- »ch rijven im 19^7 m inschrij bezit erdam e 12 no. ouden ee-i Besloten wordt de heeren W.van Asch en B.C.SSuijdam aan te schrijven een en ander spoedig in orde te brengen, zulks op straffe van vervallenverklaring van de waar borgsom. r<Jt Besloten wordt van dit voorkeursrecht gebruik te maken 4^ tot inschrijving over te gaan. ïff Verzoej£ wordt afwijzend beschikt, aangezien in den sten "^Lid van verschilienue zijden een beroep op de in gezetenen is gedaan 't

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 546