Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1085 1086 1087 1088 1089 1090 Bestuur Ver.Groene Kruis, Secr.Ter- lingen Soest. M.Schoenmaker Rotterdam H.van Boeijen, Birkstraat 5, Soeét. Ged.Staten. Afdeeling financiën. Be Voorzitter. Korte inhoud verzoekt toestemming tot het houden vale >-evri een straatcollecte op Zaterdag 28 Aug.p 1957. vraagt inlichtingen betreffende het aa*o0r zoi leggen van een kampeerterrein. Morden Be Birecteur van Gemeentewerken brengtP hieromtrent rapport uit bij schrijven vaj 20 Augustus 1957, no.A/26. vraagt vergunning tot het exploiteerenl van een huurauto. Be inspecteur van potoer litie adviseert de gevraagde vergun ning, onder de daarvoor vastgestelde voorwaarden, te verleenen. doen toekomen de gewijzigd vastgestelde» bescl gemeenterekening 1954 de ongewijzigdMgaderin^ vastgestelde bed rijf srekeningen 1954* deelt mede dat per Becember 1957 afJ loopt de met de N.V. "Batum" ongeval]eij verzekering-maatschappij van "de Neder landen" van 1845 gesloten verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid der gemeente. Beze maatschappij is blijkens overgelegd schrijven dd. 8 Juli 1957 tejl reid de verzekering op den zelfden voel te continueeren. Bovendien zijn cfferte^| voor een zoodanige verzekering ingeko-j| men van een J-tal andere instellingen, welke mede hierbij worden overgelegd. stelt voor, aan de in deze gemeente werkzaam zijnde sportvereenigingen een schrijven te doen uitgaan, inhoudende de mededeeling, dat het voornemen besl nabij station Soestduinen, als werkver-J schaffingsobjecteen sportpark te doe aanleggen. Onder overlegging van een copie van de betreffende teekening zalj aan deze vereenigingen dienen te wordel verzocht hun gevoelen terzake kenbaar te maken en mede te deelen of men be reid is bij gereedkoming van de terrei-j| nen hiervan gebruik te maken, tegen najl der overeen te komen voorwaarden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 547