Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud HJ v.Putten Stationsweg 4, Soest Oran j evereenigi ngj "Wilhelroinate Soesterberff Afd.Pinanciën vraagt ontheffing van het bepaalde in art. der bouwverordening ten behoeve van een uitbreiding van zijn werkplaats en het optrekken van een bovenwoning op de bestaande garage, een en ander gele gen aan de Stationsweg no.13. De Directeur van Gemeentewerken brengt afwijzend advies uit. I c zendt uitnoodiglng tot het bijwonen van de feesten, welke gehouden worden op 30 en 31 Augustus a.s herinnert er aan dat in September de be noeming moet plaats hebben van leden en plaatsvervangende leden van den gemeen teraad in de commissie voor georgani seerd overleg (art.3 der Verord.) i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 551