Afdeeling SLISSING Aanmerkingen en No. m hpf ëevraaSde ontheffing wordt geweigerd, op grond van /erlcniTl de overwegingen vermeld in het rapport van den Direc- inwoning o t6Ur Va" Gemeentewerken dd- 5 Augustus 1937 no2/5 tnder gele- ^?nen van I Kennisgenomen. De Voorzitter deelt mede van zijn be dden op langstelling te zullen doen blijken. Uan den Raad zal worden medegedeeld dat door het Colle ge als vertegenwoordiger van het College is aangewezen de Burgemeester. i koorts zal aan den Raad worden voorgesteld als leden en plaatsvervangende leden van den Raad aan te wijzen resp. de heeren A.Endendijk - J.H.Itom en H. Zijl s tra P. Helmus.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 552