num- Afzender of voorsteller Datu Kort mer 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 Afdeeling finan ci'ën. Ged^taten. Directeur Gemeen tewerken H.van Woudenberg Vosseveldlaan 12» Centrale Esperanto Propaganda Commis sie. J.de Vries, vader tehuis militairen Soesterberg. H.Visser, Leeuwe rikstraat 43 I. Amsterdam deelt mede dat per 21 November a.s. de met de N.V. "Fatum" ongevallenverzeke- ring maatschappij van "de Nederlanden» van 1845 gesloten wettelijke aansprake lijkheidsverzekering voor eenige gemeen teautomobielen afloopt en opzegging cie zer verzekering vóór 21 September a.s, moet plaats vinden. deelen mede in beginsel geen bezwaaï t hebben tegen den aankoop van een garag met bijkomenden grond aan de Luitenant .Koppenlaan voor een prijs van /.4500,= vrij op naam, en eene vergoeding var. in het jaar van de koopsom over het tij vak van 15 Juli 1937 tot den dag van d eigendomsoverdracht Ideelt mede geen bezwaren te hebben teg terugbetaling van de gestorte waarborg !som aan de Motorclub "Amersfoort en um streken", aangezien tijdens de gehouden motorraces geen vernieling aan eigendo men van de gemeente of van derden heb ben plaats gehad verzoekt toestemming om zijn dochtertje ithans schoolgaande op de van der Hucht school ingaande 1 September 1937 naar de openbare meisjesschool (u.l.o.voor meisjes) te Amersfoort te mogen zenden geeft in overweging te onderzoeken oi alhier van gemeentewege de gelegenheid tot het deelnemen aan Ksperantocursuss jkan worden opengesteld of dat althans van gemeentewege hiertoe medewerking 1 worden verleend. verzoekt toestemming om in de maand Oc tober te mogen collecteeren. vraagt toestemming om met zijn moterrij wiel den Driehoeksweg te berijden. P® specteur van politie brengt afwijzend vies uit bij rapnort dd. 25 Aug.193' n 2527/4.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 555