v hAh.I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen jet college neemt thans het definitieve besluit bij de Wo/f. firma J.C.J.Knegt en Zonen te Amsterdam terzake een a ^7 Lli-risksverzekering aan te gaan. Vóót 21 September [fi.s. zal mitsdien de thans nog loopende verzekering [bij de N.V. Fatum worden opgezegd. [Besloten wordt aan den Baad het voorstel te doen tot 1A laankoop van deze garage. Het inmiddels ontworpen voor-^. [stel aan den Raad wordt goedgekeurd. Jj- Tot terugbetaling van de gestorte waarborgsom, groot /•25,wordt besloten. U cJcf h[\h8- |0p grond van de omstandigheid dat inwilliging van het p* verzoek o.a. consequenties zal scheppen voor de toe- komst, wordt op het verzoek afwijzend beschikt. moeken of Aan den Raad zal worden voorgesteld dit schrijven voor 1/ oJx. kennisgeving aan te nemen. De gevraagde toestemming wordt verleend. Adressant zal, I echter worden medegedeeld, dat indien een volgend jaar w 3 "eer een gelijksoortig verzoek zal worden gedaan over- legging wordt geeischt van een exploitatie overzicht van het Tehuis waaruit moet blijken de eventueele nood-j zakelijkheid van het houden van een collecte. De gevraagde toestemming wordt geweigerd, op grond vanj [S "ct advies van den inspecteur van politie. hof

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 556