1101 1102 X 110^ 1 104 11C5 1106 1107 Bestuur Mariaschool Wethouder Gasille! A.Legemaat, make laar te Soest. Wethouder van fi nanciën wethouder van fi nanciën Directeur van Ge meentewerken Kerkbestuur "R.K.Paro chie Soestdijk. verzoekt goedkeuring op een afwijzing vMggt Co1- de bestekvoorwaarden. (verhooging pla-Hcen» M®"1 fond- gang en kamer schoolhoofd) W,i echi deelt, in z'vn hoedanigheid van Voorzit-! ter van de Stichting tot beheer van h?t| Soester natuurbad, mede, dat uit een del :een commissie uit het stichtingsbestuur! ingesteld onderzoek is gebleken, dat J houding van den badmeester Vrins tegen-I over het bestuur en zijn gedrag in hetj gemeen aan het stichtingsbestuur aantel ding zal geven den badmeester onmiddel-l lijk te ontslaan. vraagt in koop een gedeelte van een peil ceel gronds gelegen aan de Soesterberg-I schestraat, kadastraal bekend sectie :no.l659 ter breedte van 45 m. en ter gel heele diepte van het perceel (zgnde 35 meter). stelt voor den gemeenteraad een besluilj tot het aangaan van een geld leening groot ƒ.67.000,= met de N.V. Nederland-I sche Middenstandsbank aan te bieden on der de volgende voorwaarden: koers 100^ rente 3i° en bii vervroegde aflossing bin nen de eerste 5 jaar 1% boete. stelt voor aan den raad het voorstel te| doen om per 31 December a.s. over t,e gaan tot vervroegde aflossing van de leening oorspronkelijk groot 329*600,= na de aflossing 1937 nog ƒ.244.100,= gl aangegaan met het Eigen Pensioenfonds ivoor de Officieren van de Landmacht in iNederlandsch-Indië gevestigd te 's-(h5-| ivenhage i 0 ibiedt ter behandeling aan eenige verzoel ken om bouwvergunning, vergezeld van de| jnoodige teekeningen en adviezen. verzoekt toestemming om in afwijking vanj de bepalingen der Winkelsluitingswet opl 12 en 13 September a.s. tot des avonds 11 uur in het parochiehuis te Soestd;;! een fancy-fair te houden. fioud |De gf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 557