rfU- 1//o BESLISSING Afcleefing en No. Aanmerkingen if wijzing vBet College kan zich in principe met deze afwijking vereeni- iging pls-Wen. het advies van den directeur van gemeentewerken 1* cjA- kal echter worden ingewonnen. )fd in VoorzitJ ser van hs uit een lel .ngsbestuurl :en, dat rins tegen-I ig in het al ;uur aanlel onmiddel-l Iget College besluit, gehoord eenige feiten welke tot ■xt ontslag zullen leiden, zich te vereenigen met een jeventueel te verleenen ontslag. De uiteindelijke con- lusies van het stichtingsbestuur zullen alsnog door //h, m/ et college worden tegemoet gezien. ran een peil >esterberg{ I sectie C.l en ter gel (zijnde ien beslui! .eening Nederland-I bieden on-j koers 100$ .ossing bin Jesloten wordt in dit bijzondere geval, n.1. de geringe liepte van het perceel waarop zonder aankoop van achter liggend terrein geen 'woonhuis gebouwd kan worden, het Eerceel gronds ten verkoop aan te bieden voor 2,= per M2./hen en ander is naar het oordeel van het Colle ge des te meer gemotiveerd aangezien het in de bedoeling ligt dat het perceel bebouwd en bewoond zal worden door ^en kapitaalkrachtig persoon, umtrent dit laatste zal aan Ier. makelaar eenige zekerheid worden gevraagd ./zulks be- liouiens beslissing van den Haad en goedkeuring v.ded.ütjaten. Oonform het voorstel van den Wethouder zal aan den ge- keenteraad worden voorgesteld. 'oorstel te| over te van de •.p29.600,= •4.100,= gïj .oenf or.ds idmacht in te 's-Cra- ige verzoel eld van de| ,en. 'wijking van ingswet op| es avonds i Soestdjl kldus besloten. ■Gelet cp het advies van Bouw- en Woningtoezicht, nos. |61102, 104 en 106, wordt besloten de aanvragen nos- |V13981/1399, 2/429 en 1/1400 in te willigen 7 iAi' lie gevraagde toestemming wordt verleend. v ij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 558