Volg- num- Afzender of voorsteller mer 101 102 105 104 106 Datum Kort V/.van Asch en 5.0;. Suijdam, te Soest. I Ged.Staten var- Utrecht Ged.Stat en van Utrecht Comité tot verschaf fing van nuttigen I handenarbeid en vak ontwikkeling aan verkloozen te Zeist. 105 Secretaris van Maat scnappe lijk Hulp betoon 1e afdeeling. verzoeken goedkeuring op een door hen 'aangebrachte wijziging in het bouwplan (bouw van drie winkelhuizen aan de van ■Jeedestraatten behoeve waarvan lien Vergunning is verleend bij besluit dd. 15 December 195b, no.l/l^IÖ. De directeur van gemeentewerken brengt advies uit ra pport 21 Januari 1937, no.55/165» jj.aelen op verzoen van den Minister van pinnenlandsclie Zaken mede dat krachtens (machtiging van H.M. de koningin dd9 (januari 1937 nr.34 goedkeuring is cnt- houden aan net besluit van den raad van 31 Juli 1936 nr.1525 tot rangschikking Van de gemeente in de 5e klasse voor de heffing der personeele belasting naar He eerste twee grondslagen. deelen mede dat er bf den Minister van feinnenlandsone Zaken bezwaar bestaat ca fie verordening tot vervanging van de be lastingbedragen voor de personeels be Lasting (biljarten) bij H.m. de koningin ter goedkeuring voer te dragen. Zij ver- zoeken Burgemeester en Jetnouaers te wil len bevorderen uut deze verordening Wordt ingetrokken. deelt mede, dat verrekening der koster voor G.Vis alleen via het Departement Van Sociale Zaken kan plaats hebben, zc kis oc-k in het dezerzijdsch schrijven is ilnedegedseld Verzoekt voorts alsnog te willen nede- deelen of de gemeente Soest bereid is i~ ie kosten te betalen. deelt mede, dat het bestuur zich kan vereenigen met het verstrekken van kunstmest en pootgoed voor rekening vai] i Maatschappelijk Hulpbetoon, onder res trictie, dat indien door de betaling dier nota's de gemeentelijke subsidie niet toereikend mocht bikken te zvn, en extxa-crediet kan worden gevraagd. jbiedt ter goedkeuring aan het ontwei/ van een aan de k.H.S.1. (rerste heder- landsche Sigarenpijpjes industrie) geves tigd te Soest, kikenlaan 35aingevolgd de Hinderwet te verleenen vergunning voo r het oprichten van een papierwaren-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 55