Afzender of voorsteller I Datu Kort num- o u c mer 1108 1109 j-emeente Utrecht 1110 Ei.J.v.d.KolffV'erl Postweg 102,3'berg 1111 1112 1113 >est .H.h. school te Soesterberg Ifd.Soest v/d ?1. La nd s 10 rm- c ommi s s i |e HonLed er1Au tomo- biel Olub durg.en Jeth.van Vianen deelt mede, dat sinds 1 Januari 19374) de K.U.school slechts op Vrijdagmiddag) van 2.30-3.30 uur en zulks alleen bij [gunstig weer van het gymnastieklokaal Uoesterberg gebruik wordt gemaakt. In Iverband daarmede wordt verzocht het va jgestelde bedrag ad f.25.-- evenredig t' verminderen. (verzoekt terugbetaling van een bedrag jf.35»wegens onverschuldigd betaalde recognitie, voor het plaatsen van tele graafpalen op de heide. beklaagt zich over den gebrekkigen toe stand waarin zich de huisrioleering va zijn perceel zoude bevinden. JJe dir.v, ^ern.werken deelt mede dat deze Iclacbt gegrond is en adviseert aan den eigena; van het pand, zijnde -.A.Pohl te Utree een aanschrijving te zenden. verzoekt om ter gelegenheid van de te ien jaarlijksche schietwedstrijden op en 23 Sept.a.s. op de banen van het "Pension Oranjehof" een medaille besch baar te willen stellen. [verzoekt verlaging der personeelebelas (ting naar den grondslag motorrijtuigen! [verzoeken met hei oog op de personeels bezetting ter secretarie der gemeente Vianen, te willen bevorderen, dat aan •L.A.Heij sterbenoemd ontvanger enaL> jnaar ter secretarie der gemeente Viane bet ingang van 1 October 1937 eervol 0 (slag uit zijne betrekking van adjunct- C ommi es ter secretarie der gemeente ooj wordt verleend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 561