1 V uU. Afdeeling Aanmerkingen medegedeeld. in adressant zal worden [25.-- indertijd wel is gebaseer [ng doch dat dit "bedrag in feite een minimumbedrag'erzocht zal en te nemen en de zaal te laten dat het bedras o van fj. op een zekere "berekek, moet worden aangemerkt worden hiermede ge- zooals zij thans isj, (ingezien van gemeentewege gezorgd moet worden dat het iet schoolbestuur is. kaal steeds ter beschikking van 1/ V" H ■11 de gemeente Utrecht zal worden verzocht te overwe- 3n Ie gevraagde terugbetaling in te trekken, zulks ter borkoming van administratieve handelingen en voorts Ofi fond van de omstandigheid dat van hun zijde nimmer big bezwaar tegen deze recognitie is gemaakt, het col- ge besluit voorts dat deze recognitie niet meer ver huld igd is. kn den eigenaar van het perceel zal een aanschrijving Irden gezonden. esiooen wordt een zilveren medaille ter beschikking te t* pellen. V h&I tn den Haaa zal worden voorgestelu"het sclirijven af- [ijzend te beschikken, aangezien de gemeente in het ge- V/v |ot is van een extra bijdrage uit het werkloosheids f absidiefonds en niet te verwachten is dat de ver- ischte hoogere goedkeuring zal worden verkregen op een |ventueele inwilliging van het onderhavige verzoek. pn het coliege van burgemeester en Wethouders van [lanen zal worden medegedeeld dat onmiddellijk zal wor-j 7j' len overgegaan tot, de oproeping van sollicitanten ter Z/lj. [oorziening in de ontstane vacature en dat bij spoedige hensttreding van den nieuwen functionaris tot ver legd eervol ontslag zal worden overgegaan. 4- 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 562