Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 1114 1115 1116 1117 1113 1119 1120 L. A.Aeyster ,adj coer.iies ter secre tarie Voorzitter (i. H. As sink, Soest S.G.J.v.Heijst Soest .'.J.Speelman e._. b ewv/d Hartraanlaajn te Soest Stichting tot be heer v/h Soester natuurbad Voorzitter Korte 1 n n o u deelt mede dat hij benoemd is tot ont vanger en ambtenaar ter secretarie der gem.Vianen en verzoekt hem met toepas sing van art.89, tweede lid van het ambtenarenreglement met ingang van 1 i et.1937 eervol ontsla^ uit den ge.eentj dienst te verleenen. -'evens verzoekt hij net ingang van dieal datum hem eervol te ontheffen van de ai| wijzing tot waar neme ué, ontvanger dezer gemeente. stelt aan de orde de voorziening in de vacature ontstaan door de benoeming vanl den adjunct-commies aan de afdeeling fif nancien den heer L.w.Heyster, tot gen. ontvanger van Vianen. zendt bericht, dat hij over de maand Augustus 1937j geenerlei inkomsten ge noten heeft. zendt bericht, dat hij over de maand Augustus 1937 Seeii inkomsten heeft ge noten. yerzoeken verbetering van de trottoirs in de Hartmanlaan. 3esloten wo tanten naar [fd.f inanci |ie aanstell ;,ló4S. -- ee tmgehuwden Korden vere aanbeveling ienni sgenom liugustus 19 zendt ter goedkeuring aan het college jvan B.en i'de jaarrekening 193^ van| Ihet Soester hatuurbad. is van meening dat de huisvesting van Qj politie in het raadhuis om verschillij [redenen ernstig onder het oog moet wora^ gezien. Inverband hiermede zal het va:; belang zijn dat door den secretaris e:; den gem. ontvanger een rapport aan he^ college wordt uitgebracht omtrent de huisvesting van de secretarie en het 1 toor van den gem.ontvanger voor het £e/j het politiebureau, tlians in het raantej aanwezigzal worden overgeplaatstJiam l'An den sec Hs door de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 563