1 Ïïcc/f 9? Afaeeling BESLISSING Aanmerkingen m den heer ileyster wordt eervol ontslag verleend net hang van 1 november 1>J37 sooveel eerder als in de pntstane vacature zal zijn voorzien. foorts wordt besloten met ingang van dienzelfden datum [en deer Heyster eervol te ontheffen van zijn aanwij- Lng tot waarnemend gemeente-ontvanger onder dankbe tuiging voor de in die functie bewezen diensten. 3esloten wordt een oproeping te plaatsen voor sollici tanten naarde betrekking van adjunct-commies aan de [fd.financiën en daarbij tot uitdrukking te brengen dat ie aanstelling zal geschieden op een jaarwedde van f.lóA-h--een en ander met inachtneming van de eventueelk bngehuviden aftrek. Het diploma gem.administratie^zal korden vereischt terwijl het diploma gem.financiën tot j aanbeveling strekt. kennisgenomen. Tot Augustus 1937 wordt ld en. uitbetaling van het wachtgeld opdracht verstrekt. over J/a/ J'Hressanten zal worden medegedeeld dat de verbetering ■Tan de wegbermen van de Hartmanlaan in het plan "verbe- ltering bermen en wegen" is opgenomen en dat zoo moge- Jlijk dit jaar daarmede nog een aanvang zal worden ge- Inoiaen. Mocht dit onverhoopt door bijzondere Qmatandig- ftiedsn niet "kunnen geschieden dan zal d&t jaar nog dat- Pene .orden 0edaan ter tegemoetkoming aan de geuite Penschen. 'at de huisnummeringsbordjes betreft, daarin pullen spoedig voorzieningen worden getroffen. Qgge rekening 1936 wordt 0oedgeKeurd, in va.nl rar. den secretaris en den gem.ontvanger zal een opdracn jals door den Voorzitter bedoeld, worden verstrekt. t 1/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 564