Volg- i num- Afzender of voorsteller mer Datum 1121 1122 1123 X 1124 1125 1126 1127 -o>ir.Gem. merken .2e nningm. Utrecht - sciie Boschbrand- weerver V.V.V.Soesterberg' Bloei II. V.CentrSlacht plaats voor de gem.Soest Ver .Vrij vu. Brand weer van Soest Maat sch. Hulpbet o 04 Be st.Mariaschool te Soestdijk Korte i n h o bericht naar aanleiding van het desbe- treffend schrijven van h.P.van den Ber? te Scheveningen, dat de gemeente geerT, in de omgeving van de Ben Blieklaan ge-| legen gronden voor oprichting van een I zomerhuisje beschikbaar hééft. Indien hl echter in de bedoeling van aanvrager aoj jliggen een permanente woning te bouv;en,l dan zou hem wel een aanbieding van gronj kunnen worden gedaan. izendt een overzicht van de ontvangsten»;.'! aen Raa, 'en uitgaven der vereeniging over 1936. jzendt de rekening van het verkeersbureal over het jaar 193& in. jmerkt opJ dat de hypotheek door de jaarlijksche aflossing nog f.33975*-"I groot is, wat zeker niet meer dan $Q der tegenwoordige waarde van het slacht) huis is. Ja. dat ook na aftrek van f.67.5® voor controlekosten er nog ruim 4 oversciiil levens zou kunnen worden bepaald dat til stijging van het rentetype ook de H.V, jeen hoogere rente moet betalen. Pe rekening- verzoekt goed te vinden dat de termijnI van inzending der rekening over 193^ verlengd tot de vaststelling van het jaarverslag, welke vaststelling inde helft van September of in October zal plaats vinden. zendt financieel overzicht over de maai] 'den Januari t/m Augustus 1937» vraagt goedkeuring op een aan te brengq wijziging in het bestek inzake aanbouH van twee lokalen aan de Mar iaschool ren-plafond, nieuwe gang en kamertje schoolhoofd met i 3® c.M. verhoogenM me dir.v.gem.werken adviseert het voor^ stelde me erderwerk goed te keuren tot een totaal bedrag van f.143»--» Mimi sgenome u G

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 567