num mer Korte inhoud 3Warmer ,-°adho eve 4 dorp-Schiphol H. A. Vi hoersmajVoorzi K.Be sturenbond nkenweg 11, Soest I AAv Iep er enho oJjd o.l.school in de Kerkebuurt Ked Ke id emaa t s c hap pij te -^rnhem Aa vi ep er enhoof qL o.l.school in de kerke "buurt Afd.f inanciën J.H.A.Rupertgem, verzoekt na 8 September 1937 nog geteut te mogen maken van een hem bij besluit dd.8 September 1936 verleende vergunni» voor den bouw van een dubbel woonhuis n schuurtjes op perceel sectie O no.2697 ged.gelegen aan de Schoolstraat. verzoekt aan J.L.ilieuwpoort over 30 Augustus 1937 het werkverschaffingsloon uit te betalen. deelt mede, dat de toestellen der Soes- ter 'i'urnclub vrij veel gebruikt worden in het bijzonder door de leerlingen der jhoogere leerjaren, bovendien wordt no^ al eens gebruik 'gemaakt van de in het [gymnastieklokaal aanwezige piano, wan neer aldaar gezongen wordt ter voorbe reiding van het St#Ki'colaasfeest enz. verzoekt een voorschot ad f.lpOO.-- te mogen ontvangen voer de uitvoering der werkzaamheden verbonden aan het egali- seeren en verharden van wegbermen. deelt mede, dat bs.van Schaick inzake pad over den Kng, nog geen resultaten heeft bereikt. Laatstgenoemde wil gaart [medewerken en de zaak bij de kerkvoogde bepleiten, doch hij verwacht slechts 1 succes, wanneer een verzoek van Burge- imeester en 'ethouders tot de Kerkvoogdij wordt gericht. Be aandacht wordt er op gevestigd, dat niet gevraagd wordt om een goed gebaand pad, doch dat men tevreden is, wanneer er maar gelegenheid is, dat de school kinderen er langs kunnen om de school t bereiken. biedt magazijndeclaraties van gemeente werken over het 2e kwartaal 1937 totaal-bedrag van f.5*166.07 ter vast stelling aan. deelt mede afwezig te zijn van 8 tot Sept.e.k. te h.h.artsen f.Lonker Vos en H.u-.Rupert nemen de praktijk

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 569