num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1135 1136 1137 üoofd der 3e Afd.j ter secretarie üooxd afd.ooc. £aken ter secre- tarie Gem.secretaris 1138 1139 1140 i>ir. Gem. werken H.Ila joorBeuken laan 21 Air. o- em. werken verzoekt te mogen vernemen of- en zoo ja- tot welk bedrag moet worden bijge- dragen in de kosten van verpleging van G.Blokhuis, in het Rijkskrankzinni■■en- gesticht te Eindhoven, door zijn houdsplichtige familieleden. 0 rider vraagt of aan de tewerkgestelden bij di werkverschaffing verlof kan worden ver leend bij huwelijksplechtigheden van familieleden, zulks met behoud van het uurloon. deelt mede, dat de Rijksarchivaris er met klem op aandringt om de in het gen, archief aanwezig zijnde 5C portefeuill met ongeordende stukken in te deelen i het archief, dan wel de stukken te ver j nietigen. fzie diens schrijven dd.3G 1937). dezer medewerking aan derzoeken en te voorwaarde, dat vergoeding krijg J-n een mondeling onderhoud op biedt de Rijksarchivaris zijn de portefeuilles te on ordenen onder de enkel één van zijn ambtenare t van reis- en verblij kosten, voor het geval laatstgenoemde zich daarvoor naar Soest moet begeven. bericht, dat z i.geen bezwaar bestaat om het aan P.Majoor tot 1 Januari a.s. verleende erfpachtsrecht op het aan de Verl.d'alraalaan gelegen perceel, kad. bekend als sectie H no.ï.629 te ver lengen, daar een bebouwing van het per ceel door de bijzondere diepe ligging niet is te verwachten. verzoekt wederom in te mogen huren het aan de Verl.Jalmalaan gelegen perceel grond^ kad.bekend als sectie H no-. 51131 en groot lCGO Ifezulks ingaande 1 de cember a.s. biedt ter behandeling aan een verzoek bouwvergunning, vergezeld van de noodi teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 571