V-öft/ ATdeeling en No BESLISSING Aanmerkingen 'esloten wordt van '.'<e_d.'»'.A.Blokhuis te bergen en van !e "Jed.J.H.Komijn te Kde geen "bijdrage te vorderen. sesloten wordt alleen verlof te verleenen bij huwelijk: rechtepar lijn en in het gezin van den werklooze^ tenevpns voor broers en zustesrs. Aan den Secretaris wordt machtiging gegeven deze zaak net den Kijksarchivaris onder de gestelde voorwaarde te doen. 3e slot en wordt ?an een nabij v het perceel H no.ló29, met uitzondering f9 h eg 48 gelegen gedeelte groot ongeveer rh'*45$ 125 "2, aan K.hajoor in huur aan te bieden tegen een huürsom voor f.10.-- an voor den duur van een jaar. In| het besluit zal geen clausule, waarbij in bepaalde ge vallen schadevergoeding toegezegd wordt, moeten worden opgenomen. Het niet te verhuren gedeelte groot 125 12 zal voor grondstorting moeten worden gebruikt. besloten wordt den grond tot 1 Januari 1939 wederom te odl' verhuren tegen dezelfde huursom en onder dezelfde voorAy larden. 9elet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd.8 Sept.1937 no.lO^ wordt besloten de aanvrage no. 1/14^1 in te willigen. U JV i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 572