Voig- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1 ?1 1 1 2? 1123 1 124 1 125 1126 Af d.Financiën (Personeel Directeur van Ge-j meentewerken .uirecteur van Ge meentewerken Rijksinspecteur van het Verkeer te Utrecht Directeur van Ge meentewerken .afdeeling Finan ciën 1127 Rijksinspecteur voor do Werkver schaffing deelt mede. dat de gemaentev erman Dutzelaar belast met de bediening van de lont aan den Grcoten helm op 4 bet- tember 1S37 te Utrecht is overleden. zendt antwocwd op net schr...ven van dm gemeester en Wethouders dd. 27 ouli j, betreffende onderhoud van de woning b; de o.l.scnocl in de Kerkebuurt, en vraagt machtiging tot uitvoering vans nige werkzaamheden aan uie woning, na der omscnreven in de j>e alinea van ziin scliri'ven ad. 3 Juni 1957, no.11;2. brengt advies uit omtrent net verzoet van de bewoners der .uindenlaan om ae boomen in die laan om den ander te vs: wed eren verzoekt hem eventueele bemerkingen m de te aeelen omtrent dienstregeling, rievon en exploitatie van de autobus diensten in deze gemeente. deelt mede, aat G.M.kooii, Middelwükst: 38, te boest, ontheffing verzoekt van het bepaalde in art.14 lid 1, sub b. aer bouwverordening ten behoeve van uitbreiding van de zuivelfabriek, op perceel sectie H.nc.2G76, tot op een afstand van 1.60 M. uit ue zherfafschj ding. Terzake wordt geadviseerd de ge vraagde ontheffing te weigeren. a bekomer van 9 dezt groote MeJ eerpont t aan te gas de bedien: nadere bes je eevraaj mum bedra; biedt loondeclaraties van de losse ar beiners bi.i gemeentewerken over het ee: ste halfjaar 1 937. tot een totaalbedri van ƒ.19.961 ,75, ter vaststelling aan deelt mede, dat de kwestie van de kl-i ding-vergoeding aan den Minister is voorgelegd en vestigt er de aandacht dat de uitbetaling van een dergeljke vergoeding moet wachten tot de Minist beslist. Overeenkoi meentewer .uindenlaa. brengen. Over eenxo lingen Ve ontvangen üeeld dat exploitat ve eevrua het advie betrei j Besloten deljk stc richt var

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 575