Wajic /y/rf- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen rman van I 'P 4 üeis-| 'leden. La bekomen machtiging van den naad in zijne vergadering yan 9 dezer wordt besloten te trachten met J.r.de Jong, Kroote Melmweg 33alhier, inzake de b [veerpont aan den Groot en Melm, een arbeidsovere [aan te gaan tot 1 Januari 19pÖ. Voorts wordt besloten [de bediening enz. van de veerpont na 1 Januari 19?ö in [nadere beschouwing te nemen. diening van d e Ia enkomst '/Ï4> van juvBje gevraagde machtiging wordt verleend tot een maxi- "UÜ j.Jmofl bedrag van /.1o0,=. oning b t en ng van ■ing, na-l van ziitl 1 32. verzoeiM overeenkomstig het auvies van den .directeur van Ge- om ae ■meentewerken wordt besloten in de beplanting van de r te vsflo.indenlaan t.g.t. de gevraagde wijzigingen te doen aan brengen. mgen nj eling, utobus- cJd. Overeenkomstig de van ae vereenigingen voor Vreemae- ta lingen Verkeer "boe sterbergs bloei" en "boest Vooruit -ontvangen adviezen zal aan adressant woraen medege- Ideeld dat wijziging in de di enstregelingtarieven en exploitatie niet gewenscht is. ue gevraagde ontheffing wordt geweigerd, overeenkomstig elwiikstj ekt vari^; a^vies van den directeur van Gemeentewerken, sub b< e van dj ek, op op een rfafscK d de gp' Oóüe ai'tB ne betreffende declaraties worden vastgesteld. het esrp aalbedr ing aanll no de kl^| er is riaacht geljke tiinistj Oesloten wordt de uitbetaling van deze vergoeding tij- i de lijk stop te zetten zulks in afwachting van het be- p licht van aen minister.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 576