Volg- num- i Afzender of voorsteller Datum Korte mer Direct-ur van Ge meentewerken. De Voorzitter. 1130 Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge- me ent e w e rk en deelt mede, dat zich wederom moei lui heden voordoen met den chauffeur-mon teur Arie Vos. Dientengevolge is hd voorlocpig naar nuis gezonden. Verzoch* wordt goedkeuring hierop te verij inen.l deelt mede, dat hem in de raadsvergade ring van 9 uezer de vraag is gesteld o de leden van den Saad individueel in i Mariaschoolin verband met de aangevi? de gelden voor reconstructie dier scho een k...kje mogen nemen, zulks onder des kundige voorlichting. zendt een opgave van kosten verbonden aan den aanleg van een voetpaü langs a Dure.Grothestraat i -en aanvullende kostenopgave wordt ove' gelegd bh schriiven van 27 üue.19^7, no' i 1011- biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld va de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 577