Afzender of voorsteller Datum num mer Korte inhoud 107 J.C.en P.Swager. Centraal Verifi- catieburnau. 109 Directeur Gerneen-t t ew e rk^n 110 Bestuur dér Ver- eeniging 'Ln Bur gemeesters! en Se cretarissen in provincie ftrecht fabriek en het daarin plaatsen van een 5-tal motcxen met een gezamenlijk vermo gen van P.n. in perceel Bikenlaan 5a kadastraal bekend in sectie D.no.2145 ged deelen mede bij de vermelding van zijaf- stand en rooil^n der mogelijk te ruilen perceelen aan de Soesterbergschestraat hoek van Beuningenlaan een vergissing te hebben gemaakt. Verzoent wordt opneming van ue bepaling, dat het terrein thans in aanmerking komt voor een bebouwing, als in het uit breidingsplan aangegeven. zendt rapport naar aanleiding van de opneming van kas en boeken van den ge meente-ontvanger in het 4e kwartaal 1 95b. deelt mede dat G.Muijs, Smitsweg 1 jte Soest, ontheffin0 behoeft van het bepaal de in art.8 der bouwverordening t/b van den bouw van twee dubbele woonhuizen aan den Bigendomweg op perceel sectie G.no.5752- Terzake wordt geadviseerd de gevraagde ontheffing te verlecnen onder voorwaarde van stortin^ in het Wegen- fonds van eer. bedrag groot ƒ.950,02 en afstand van een strook gronds groot 208 M2 verzoeken in verband met de uitspraak van den Centralen Raad van beroep, naar aanleiding van een ingesteld beroep, waarbij is vastgesteld dat het besluit van Ged.Staten van Utrecht van 19 Maart 1955 inzake de verlaging der wedden vari burgemeesters, secretarissen en ontvan gers, reciitskracut mist, voorzoov--el het bepaalt, dat de verlaging der jaar wedde terugwerkt tot 1 April 19jH het bedrag der verlaging alsnog uitte be talen over het t^dvak der terugwerkenaö kracht, derhalve ever het tijdvak 1 Aprif 1954 'tot 19 Maart 1955*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 57