Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1132 1133 Voorzitter ïemeente secretaris 1134 1135 II36 J.C.J.v&n He ijst, wachtgelder Soest oofd rijksdienst er ievensm.distrif 3utie, Ben Haag j 0rnmi s s i e Crondbedr. sn Uitbr.plan 1137 C.Bygelaar te 3oest 1138 -Jir.Ge. 1. werken 1139 Jir.de ra. wer ken j brengt in bespreking de ingediende ie. zwaar schriften tegen de ontwerp-voor- I schriften als bedoeld in art.43 der ■i oningwet (bebouwde kom). 1 stelt voor aan den heer L.A.Heyster, adjunct-commies aan de afdeeling fir.au; cien ter secretarie, wegens zijn benoe ming tot gemeente-ontvanger van V'ianejj imet ingang van 15 October 1937 e®rvol ontslag te verleenen. deelt mede, dat hij over het tijdvak ij I t/m 10 September 1937» geenerlei inkoaj j sten heeft genoten. 'deelt mede, dat deze gemeente kan word! betrokken bij de distributie van geroo te zeevisch. vestigt er de aandacht op, dat van vel gemeentegronden, bestemd tot bouw ter re geen koopprijs is bepaald, bevraagd -;:o de noodige maatregelen te treffen om- die prijsbepaling te geraken. verzoekt de kosten van een paar werk schoenen voor rekening der gemeente tej i willen nemen daar zijn schoenen bij de j blussching van den boschbrand zijn ver nield. doet voorstel tot. ruiling van grond s den KL aarwaterweg met ï.Hoogeboom. -nj dit verband wordt medegedeeld, dat do: de fam.Hoogeboom ontheffing wordt ver zocht van het bepaalde in art.13 &er Bouwverordening voor den bouw van 3 bele woningen op het perceel S no.3^4 I In overweging wordt gegeven de gevraa I ontheffing niet te verleenen, voordat deze ruiling haar beslag heeft verzre- j gen. Be Commissie Crondbedrijf en Uit-j breidingsplan Kan zich met de voorge- I stelde ruiling vereenigen. Be op de r ling vallende kosten zullen voor reice- ning van Ï.Hoogeboom moeten Komen. deelt mede, dat B.j.yan den Broek, tiB man der gemeente, lijdende is aan breuk en niet in staat is om zijn werk zaamheden te verrichten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 581