v kt. $V>C BESLISSING Afdeeling Aa nmerkingc 3 ontworpen weerlegging op de ingediende bezwaarschriften Lt goedgekeurd. L den directeur van gemeentewerken wordt opgedragen fcoedig eer. nieuwe teekening te ontwerpen en daarbij boraf in overleg te treden met de le afdeeling ter Icretarie I? aJil llus wordt besloten. Innisgenomen. Het wachtgeld over het tijdvak van 1 t/o b Jeptember 1937 zal onmiddellijk worden uitbetaald, ngezien in April j.1», na een gehouden enquête, reeds gebleken dat geen voldoende animo bestond voor deze j ■istributie wordt ook thans besiouen de distributie van lerookte zeevisch niet ter hand te nemen. ki gj'Z m den dir.v.gem.werken wordt opgedragen de noodige I* Jii. tekeningen te vervaardigen alsmede de daarvoor in aan- k|" lerking komende terreinen te verkavelen, ^e aandacht lal er op gevestigd worden dat voor een en ander eerst le terreinen aan de kaulus Pooterlaan en de Gieter de Jcoghlaan daarvoor in aanmerking komen. inde instelling voor Haat schappelijk Hulpbetoon in leze gemeente, welke de kosten van de schoenen ad f.3-5^/^ leeds bij voorschot heeft voldaan, zal worden verzocht lit bedrag geheel voor haar rekening te willen nemen, an den dir.v.gem.werken zal worden medegedeeld dat kollege zich kan vereenigen met de voorgestelde rui ling, echter zullen de kosten welke op dezeruiling |te wallen, voor rekening van T.Hoogeboom moeten zij het komen n. V A Ipö J.J.van den kroek wordt ziekteverlof verleend, voor rêri duur van twee weken ingaande 8 September 1937 of ■oor zooveel korter als zijn ziekt* voortduurt, indien I Plenging van ziekteverlof noodzakelijK is zal zulks Peten worden aangevraagd onder overlegging van een ge- |"5eSkundige verklaring. //cfd' 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 582