Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u van Taesberge ,1-ioo-; ewerff en Kic hards i T.V. J.PluggerJuliana- laan 47a., Soest 1143 Oir.Gem.verken Voorzitter Gs.h.Broeneveld t/ v.suppl.fonds van "Zonnegloren" te Suest Oentr.Bureau voor verificatie en Pin -adviezen der Ver. vBed.Gemeenten stelt voor, vier pagina's, bedrukt net .foto's, in het maandblad "i-eder 1 .Patri! kaat in Bed.Oost- en test Indië" te doen opnemen, waarvan de prijs, exclu-i sief cliché'1 s f.25^*-- bedraagt. verzoekt verlaging van den trottoirbar ten behoeve van een inrit naar zijn pe ceel. j Be dir.v.gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.lG Sept.l j.1. no.1261. brengt opnieuw ter sprake het in de ve 1 gadering van 7 September j.1. volgno, j 1124 genomen besluit tot verlaging van I de hypotheekrente verschuldigd door de B.V .Centrale Slachtplaats. Be Wethoude van Pinanciën acht het beter de rente te verlagen bot 4;z A en de jaarlijkse! aflossing te verhoogen met f.95*ea te brengen op f.1^75*f«95*"~ of f.1670. doet voorstel tot ruiling van grond aa de Beckeringhstraat met den heer Beckeringh. Baarbij zou de gemeente ve ^rijgen een op de teekening in geel aa, gegeven strook, groot A 5^5 en de heer Beckeringh een op de teekening i blauw aangegeven gedeelte, groot 920 112. let de voorgestelde grondruil! kan de Oommissie Grondbedrijf en uit breidingsplan zich vereenigen. verzoekt vergunning tot het houden van; een speldjesdag op 15 3ept.1937* zendt controle-rapport betreffende de jaarrekening 193& van het wegenfonds.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 583