rt BESLISSING Afdeelina Aanmerkinqen No. en Uioten wordt op dit voorstel niet in te gaan, aange- [an liet college niet de beschikking heeft over het ge- aagde bedrag van f.25°»--« >ttoir"Daa bessant zal worden medegedeeld., dat na voldoening van en bedrag van f.1.de betreffende trottoirband van aeentewege zal worden verlaagd. 1/ V8" ihJiA- V Wfv -sloten wordt het besluit dd.7 September 1937 i*1 de lotulen opgenomen onder no.1124 in te trekken en te be luiten aan de iï.V.Centrale Slachtplaats mede te deelen lat het Sollege bereid is den gemeenteraad voor te stel-) pn ae rente van Jj> 'J te verlagen tot 4)2, /a mits de rentei lesparing gefixeerd op een vast bedrag van f.95*"" ^ordt jangewend tot aflossing der geleende gelden, -de jaar- (ijksche aflossing wordt daardoor gebracht van f.1575*"" f.ló7ü.--. lan den dir.v.gem.wericen zal worden medegedeeld dat 1 17- let college zich met de voorgestelde grondruiling kan 'Vi [ereenigen. Met den heer Beckeringh zal thans in over leg kunnen worden getreden. hjlte lden vanBe gevraagde toestemming wordt verleend. 7. j-t rapport zal aan de stukken betreffende de rekening y/r/^ J~ L3ó orden toegevoegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 584