Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datum 1 146 1 147 1 148 1149 1 150 Hederl.Heide My E.van boeren, den .Blieklaan 59, Soest OirGem.werken Hoofd afd.Soc. -laken "ter Secreta rie Dir.Gem.werken 1151 DirGem.werken verzoekt een voorschot van 2500.= te verstrekken, ten behoeve van de werken, welke voor rekening der ge meente worden uitgevoerd. beklaagt zich ovoa de befrcmiing van perceel den Blieklaan 59, door drie gezinnen. Be dir.v.gem.werken brengt advies uit bij schrijven van 11 Sept 1937 no.19/14. adviseert aan de «oningbcuwvereenigi "StJoseph" een aanschrijving te zen] den, om ten behoeve van perceel Hef straat B.Z.no.40 een zinkput, voor afvoer van huishoudwateraan te brei] gen. brengt op verzoek van den hoofdopzicl ter van de lied.Heide Maatschappij tef Amersfoort de kwestie hinkel onder aandacht van het College. deelt mede, dat uoor P.Meerding en JM&n den dir van zsch, niet volaaan is aan den in| houd van de aanschrijving van 7 *uguf tus j -1 - 1e afd.no.5258 (bouwen van een schuur op een afstand van 4 H ui' den achtergevel van het dubbel 0onh op perceel sectie H no.5061 ged Verzociit wordt machtiging te verleen teneinde de noodige werkzaamheden te kunnen verrichten. bericht omtrent het verzoek van G. llekkepoel alhier om den geraeentegrol aansluitende aan zijn perceel koste-| loos of desnoods tegen een kleine ve goeding te mogen gebruiken. Geadviseerd wordt den grond, kad.bek| als sectie D no.2165 en 2167 ged. en in totaal groot 65CC M2 te verhul tegen een kleine vergoeding van b»v' 5 per jaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 587