V As v njfi.i BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 2500.= an de er ge- |P het verzoek wordt gunstig beschikt. Ï/0S- ng r van Ingezien uit het rapport van aen dir .v.gem.werken drie Blijkt dat inmiddels voorzieningen zijn getroffen zoo- n- L\ -, brengt Bat" bewoning thans weder plaats heeft door twee ge- 1 11 oept,Binnen wordt deze aangelegenheid verder gedeponeerd. reenigiiBan de Woningbouwvereeniging "bt .b oseph" zal een aan- te zen-Bciirijving worden gezonden. el ..iOleij voor t e breri d. f dopzic PPij tel onder d4 ng en Jl den inj 7 >iUgul wen van] 4 H uil 1 vï'oonhi ed verleen] eden tel an G. entegroj koste-| eine kad beke| geel enJ ven iur ea an b.V'[ lesioten wordt ae kosten van het vervoer 1>. voor [eitening van de gemeente te nemen. lan <inkel zal worden medegedeeld dat zijn houding, lelies hij aanneemt blijkens een artikel in een bronin- [ei courant, het college ten zeerste heeft bevreemd en ■at het wenschelijker ware geweest indien hij vooraf la overleg ware getreden met net college. lan den dir«v.gem.werken wordt opgedragen een ambts- Jedig rapport over te leggen van den ambtenaar welke leze aangelegenheid heeft behandeld, inhoudende een lol ledig relaas van de feiten en omstanuigneden welke lich bij deze aangelegenheid hebben voorgedaan. 17 JiL I11 den Kaaci zal worden *9P gronds aan As van 7 Begaan op 1 Januari voorgesteld het betreffende per-j- ïjlx, an G.flekkepoel te verhuren tegen een huur-., yf 5Q^£er jaar. Ue huur wordt geaent te zijn .7 r, vm n vi *J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 588