Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n h o u 1 152 Ver.v.Ambt.der gem.fin-bedren -diensten 1153 1154 Dir .G-em. werken DirGem.werken 1155 afdfinanciën 1156 Wed.Koek v.Huysteje te Utrecht 1157 ï.de dong,KI. Engendaalweg 4 1158 DirGem.werken verzoekt den ontvanger der gemeente en zoo mogelijk andere comptabele amb-l tenaren, in de gelegenheid te stellen de jaarvergadering der Vereeniging op' kosten der gemeente bij te wonen of hun een tegemoetkoming in de kosten verleenen. verzoekt machtiging om de door Levr. .hadlenerBuntweg 20, zonuer vergun ning gebouwde schuur, te sloopen. maakt bezwaar tegen de door II.a.Vos gedane opgave van gemaakte overuren oj liaandag b September 1337 en verzoekt te mogen vernemen of het college zijn! standpunt deelt. adviseert den gemeenteraad voor te stellen te besluiten tot opheffing val de door den oudgemeente-ontvanger J.- Alders ten behoeve der gemeente ge stelde zekerheid. verzoekt het pad in den voortuin van haar perceel Arommeweg 29 en 51 verhcogen, alsmede net hek tusschsn I weg en de voortuinen opnieuw te plaatj sen, aangezien een en ander lager is komen te liggen tengevolge van de ve hooging der trottoirs langs dien weg- De dir.v.gem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven van 11 öept.1957, no.12b4. verzoent waar zijn werkzaamheden bij het Datuurbad zijn beëindigd, wederei in aanmerking te komen voor diverse administratieve werkzaamheden ten gaj meentehuize zendt een berekening van kosten ver-I bonden aan de verbreeding van de Burfl Grotnestraat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 589