J /zA BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinc enng pressant zal worden medegedeeld aat het voornemen be- l5> c^d, r v.gemlBaat de heckeringhstraat te verbeteren zoodra de uaur- 1 ort uit «or cp de begrooting uitgetrokken gelden zijn goed- no12óSBI1.eurd —9—10 ^Rngezien uit een dezer rapporten blijkt uat Vos zijn viertalBrkzaamheden weder neeft opgenomen worat van de rap- r nrie Mrten kennisgenomen en besloten verder een afwach tten! te lBnde houding aan te nemen. aanzien innalaml .11. n poli- assing eente- |n Ged.btaten zal worden bericnt overeenkomstig net |ergelegae in ontwerp opgemaakte scnrijven. eenvol- opge- etrekkii e van heerenl Ame- (i te rt men, s te (dat de heeren de vergadering nebben veriaten wordt ■erge gaan tot het doen een er keuze. ui j stemming blijkt V*/\ |t uitgebracht zijn op uen heer Goedkoop 2 stemmen en jJa den heer Nijzink 1 stem zcodat de neer Goedkoop is Inosmd onder voorbehoud dat de vereischte keuring met lastig gevolg zal plaats hebben. Je benoeming heeft pats in vasten dienst met ingang van 1 october 19j$7 leen salaris van j 1000.= verminderd met 9p.= on- iiuwdenaf t rek verzoek Biet op net advies van houw- en woningtoezicht du. 17 an de ■pt.1997 no.98 wordt besloten de aanvrage no.2/429 n B te willigen. I/ t iiitt'flhrndht 7i' in nn d on hpsr iin«d >nnri 5 stummun on

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 592