t hÏ y- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen kjdus wordt besloten. .nform h lid zal kt et advies van den Inspecteur van cie VolKsgezond- p> L e n desbetreffend raadsbesluit worden uitge- M' Voorzitter aeelt mede hedenmorgen e n onderhoud te (A bben gehad met den Voorzitter van het Schoolbestuur, .stoor A.G.Smit, die hem heeft medegedeeld, dat net 'hooi best uur naar aanleiding van net overleg namens College, gevoerd door den gemeente-secretaris, thans 5n i.en Wzoude willen voorstellen aan aen aanbouw Lke thans aan de Hariaschool plaats he ft, zoodanig te en geschieden, dat de mogelijkheid bestaat boven een jr lokalen t.g.t. een zolderruimte te maken, ^eze af- iking van het bestek zou alsdan bestaan in het aanbren- ■n van een balkijzer, een kozen alsmede het verrichten b.„komende werkzaamheden, jje kosten worden geraamd op 251, waardoor een bezuiniging wordt bereikt van ,154,09. he bedoeling van het schoolbestuur is om heden, Igens den vergevorderden bouw, een principieele beslisi ng van het College te mogen vernemen, Beze aangelegen- id wordt uitvoerig besproken. B deze bespreking is njet iUege, mede naar aanleiding van verkregen inlichtin- j t, van meening dat het scüoolbestuur op goeae gronden sen zekere bergruimte aanspraan zal kunnen maken. Bej- ,oten wordt, op grond van jjractische overwegingennu j ?r een tweetal lokalen in aanbouw is, in principe goeid keuren van het bestek af te wijken door op een der loj— ,len ae gelegenheid te scheppen dat door net scnoolbe-i ,'uur t.g.t. een bergruimte kan worden aangebracht. ,9ïvan zal medede.-ling worden gedaan aan het schoolbe-j uurI ct/ hS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 596