Volg- num- i Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1 167 1168 11 69 117i 1171 11 72 1173 1174 Directeur van Ge no er:. tewerken Directeur van Ge- .aeent evverken De Voorzitte- G.Gramsma Slot- laan 92 I Zeist. Li oman B.J. i.:inister van boei Laken. Den Haag. ïLinister van boei ale Laken, Den Haé H.P.Brons Léd .Verto+- bescil inr TTan A.rjn ale E' zendt een schrijven toe van Den gemeen tewerkman J.v.Manen, waarin aeze ver zoekt hem in m anderen tak van dienst bij gemeentewerken te plaatsen, daar h?» samenwerken met den werkman li.A.Vos en-' houdbaar is. deelt mede, dat ue gemeentewerk"nn v.d.Koolj sinds 10 30;-t. -rber 19p7 docr ziekte verhinderd is dï=>noJ" e -'o-n. brengt ter sprake de in oe raadsverga dering van 9 beotember j1doe? m 'ier leden uitgesproken wenschel „khaia om de ,/erkzaamheaen uer Commissie Heil en Zandgronden onder te brengen b.„ de Commissie G: ond Uedr,.,f en uitoreidirgs- nlan verzoekt hem in de gelegenheid te stel; len een inrit te laten maken naar hot perceel Banningstrant 92 te boestorber:' De Directeur van Gemeentewerken brengt! hieromtrent rapport uit bi„ schreven va; 16 Üe.tember j 1 no.1263* do^t afstand van het verlof a. verlof vi or het restaurant bij het oo- st-w Na-j jtuurbad doet mededeelingen betreffende een ex'! j tra biislag aan inwonende kinderen bovoj 21 jaar, die tenminste gedurende 15 v'5j i ken in loondienst een loon hebben vorj diend van minstens .6,= per week. extra-bijslag bedraagt ƒ.1 per week. doet medede olingen inzak-; hot versta ken van extra-B-steun door middel van een spaarregeling en wensciit te verno men of het College bereid is aan regeling medewerking te verl enen. verzoekt toestemming te willen verl|",rl tot lit houden van -en collecte op October a.s.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 597