F BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen en definitieve gade ton aard sslissing wordt echter nog niet genomen. AV o s en leer I 30r in al „khsiö asi- Eaidl an b..„ d£ rei cl in ,s-| l: vo .rooy wordt ziekteverlof verleend tot 1 uctobezi 3. of voor zooveel korter als z..,n zieicte mocht voort- luren. hl ijkt dat na 1 uctober aszijn ziekte nog voort aart dan zal wederom ziekteverlof dienen te worden langavraagd onaer overlegging van een geneeskundige veir- jlaring. i den Baad zal worden voorgesteld ae commissie Heidej- In zandgronden op te heffen 'en alle vroeger vastgestelK* - le regelen inzake dé samenstelling en den werkkring uer jkomissie voor net in gebruik gev^n der openbare Heiuej- Zandgronden, in te trekken, foorts wordt besloten aan uen Baad voor te stellen ue lerksaamheden der Commissie heide- en Zandgronden on- jer te brengen bij de Commissie Grondbedr:.,f en Jitbrei- Lngsplan /tfl cl- i te steli laar het lesterberl :n brengt] -i n val >en ex-l jdressant zal woraen medegede-ia dat na storting van k* cJ\k- len bedrag van .25ter nadere verrekening, de be- iftfnij treffende werkzaamheden van gemeentewege zullen worden mrricht v^rh^B^ betreffende verlof A. wordt ingetrokken, ster ka-I a-itl V iesloten wordt aan ue ondersteunden van een en anuer ren bove®ennis te geven en hen in de gelegenheid te stellen zi de"l 5 «°|00r ^en ex"tra toeslag aan te melden. ben vei" eek. r v/eek» Q 9I van 9 vernk" an dsze nen. e op pet College besluit de gevraagde medewerking te ver. d^vraagete toestemming wordt verleend-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 598