Volg num mer Korte inhoud Gedeputeerde sta ten van Utrecht. Gemeente-Secreta ris Minister van Onde ws t- C. G. J .van Hei.st Soest .P.Goedkoopte s-Gzavenhage Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge meentewerken. doen toekomen de goedkeuring door dsj Minister van het werkverschaffingspla bermen en wegen. verzoekt, onder overlegging van de fi; dane aanbiedingen, machtiging ue Over, pjsselsche Schrijf kamer te Lwolle hst vaardigen van de begrooting en memorij van toelichting en levering van 40 exemplaren van ieder onderdeel op ts| dragen voor de totaalsom van y"190,=.] deelt mede, dat de voor deze gemeents volgens art. 3b quater, 9 e lid der li öelbaar onderwhswet verschuldigde bi;-| drage in ae kosten der E.H.B.S. ts Amersfoort voor het jaar 1957 ƒ.10.595,85 bedraagt, t.ocht de bs.talij over 1937 bezwaar opleveren, dan kanj deze in overleg met het Departement worden uitgesteld tot 1958. Den daartl strekkend verzoek zal vóór -jO beptemlij a.s. woraen tegemoetgezien zendt thans een cp zegel gesteld ver zoekschrift om hem na afloop van z„n wachtgeld op 10 September 1 957 voer bepaalden tgd verlenging van wachtgaij toe te staan ten bedrage van 7CD van laatstelijk door hem genoten wedde. ;zendt bericht van aanneming van zijn noeming tot aojunct-commies ten kanto» wan den gemeente-ontvanger en verzoet op Maandag 4 October a.s. in dienst t mogen treden. adviseert tot terugbetaling van de <Pl B.C.v.Suijdam en ,«.van üsch, krachtens B.en besluit van 15 December 19;° i 1 e afa.no.20, gestorte waarborgsom, groot j .552,50. biedt ter behandeling aan een veizoe» om bouwvergunning, vergezeld van de dige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 599