Volg- num- 1 Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n n o u 1 1 1 Gemeente-secreta- ri s 11 2 üfd. Belastingen ter Secretarie. deelt de vergadering mede dat hij inge volge den wensch van den heer Wethou der van Sociale Zaken aan den Rijksin specteur van de werkverschaffing tele fonisch hedenmorgen inlichtingen heeft gevraagd omtrent der. stand van zaken betreffende de verlenging van het t/eri object "bermen van wegen" enz. Be in specteur heeft riem medegedeeld dat b^ de rijkscommissie van advies voor ue werkverschaffing in de provincie Utree* dit onderwerp nog in behandeling is. Deze Commissie Komt 1 Febr.a.s. weder om bijeen, zoodat in die bijeenkomst de zaak aan een nader onderzoek zal wor den onderworpen. biedt aan riet suppl.kohier 19)5 en het 1e suppl.kohier 19)6 der straatbe lasting, xesp.tot ren bedrag van ƒ.56,10 en ƒ.323,80. De gemeente-ontvanger adviseert den in vorderingstermijn voor beide kohieren vast te stelxen op 1 April 1937.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 59