Afzender of voorsteller korte Algemeene Bedrijfs vereeniging voor j ziekengeldverzekerin te Amsterdam. Afdfinanciën Ver.van JNed.Gem. te s-Gravenhage Inspecteur van politie. S.H.Speerstra Ged-rbtaten van Utrecht Minister van So ciale Zaken. Ben Haag. GedStat en deelt mede dat een bedrag van ƒ.818,1_ aan de gemeente zal worden terugbetaald;, zijnde het bedrag dat de gemeente tijdens haar lidmaatschap van bovengenoemde ver eeniging in de reservekas heeft gestort,. verzoekt te mogen vernemen of de op bij gaande nota vermelde kosten ad ƒ.0,45 voor rekening der gemeente kunnen wor den genomen. zendt antwoord op het schrijven van bur gemeester en wethouders ud. 2} Decem ber j 4e afd.no.1504. adviseert aan den eigenaar van perceel Vredehof straat p1 zijnde A.S.Docen, .Stadhouderskade 73 te Amsterdam, een Iaanschrijving te zenden tot het verwijde ren van de aangebrachte ontsierende reclame aan eerstgenoemd perceel. Iverzoekt het hem verleende verlof A. ook te doen gelden voer de achterzaal, groet 59 M2. |zenden het raadsbesluit dd. 9 December :1956> 1 e afd.no.5985 inzake ingebruik- geving van braakliggende gemeentegrond, voorzien van bewijs van goedkeuring te rug. Verzocht wordt alle ter uitvoeringl van het besluit te nemen besluiten van I B-en Vu', ter goedkeuring in te zenden. vestigt de aandacht op het vraagstuk der werkloosheid onder de jeugd en brengt eenige denkbeelden naar voren, welke bij eene behoorlijke uitvoering, ongetwijfeld veel goeds zullen kunnen uitwerken. deelen mede geen vrijheid te kunnen vin- iden om goedkeuring te hechter» aan een raadsbesluit om de buitenplaats Vrede- j hof aan te koopen. Gewezen wordt er op, dat ook zonder dat de buitenplaats ei gendom van de gemeente is, liet geraeentef bestuur het h.i. voldoende in de hand j heeft te voorkomen, dat aldaar een on- gewenschte bebouwing zou verrijzen, door; gebruik te maken van de mogelijkheden, welke de Woningwet biedt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 5