¥ï*dr. S*. /QU.Wm yt y*,j y/of BESLISSING bnisgenomen Afdeeling en No. Aanmerkingen gevraagde machtiging wordt verle.nd. ,xzocht zal woiaen het verschuldigde over 1957 in het! L ^ir 195Ö te mogen voldoen. Hr" V (Ptij. 'ngezien deze aangelegenheid reeds in de raadsverga- ring van 9 dezer is behandeld wordt besloten dit ver- ekschrift thans te ue^oneeren. het verzoek wordt gunstig beschikt. i terugbetaling van deze waarborgsom groot 552,50 ft cJib 'rut besloten. V' lv. op het advies van houw- en woningtoezicht no-112 ïtJt besloten de aanvrage no. 1/1405 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 604