J! 3 t rio li jk sin- j tels- i heeft e aken j 31 werk Je in- iat r de e Gtreci g is. weder- nst de 1 wor- 3)0 en raatbe- n den in teren BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen haar aanleiding van deze medeüeelingen wordt besloten ter: spoedigste aan de rijkscommissie van advies het verzoek te doen het object in de eerstkomende vergadering te wjil- f len behandelen. Baarbij zal tevens aan ae Commissie worj- aen gevraagd te willen bevorderen dat door den.Minister de voortzetting van het reeds in net vorige jaar aange vangen werkobject, in het belang van de werkloozen, ten spoedigste wordt goedgekeurd. ^o51 De kohieren zullen den Üaad ter vaststelling worden aangeboden. .Geadviseerd zal worden den invorderingster mijn voor beide Kohieren vast te stellen op 1 April 1 :j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 60