Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 11 91 Vereen.van Neder1 Gemeenten 1 192 Gasconmi sie boent 11 9) wet'nou er van r'im ciën n- 1194 .directeur van Ge meentewerken 1195 1196 Afd.noest ch? .Hoe ren- en Tuinders - bcnd Technisch Ambtenaa Gasbedr.'f 1197 11 98 Bazar-comité ten behoeve van het Mi litair Tehuis te ooest <ivberg lui va Centrale. He rengracht 114. Am sterdam (c). verzoekt te besluiten de gemeente te doen deelnemen aan de oprichting v&n, de i'raude-üno er linge van gemeenten. zendt rapport omt ent de jaarrekening; 19j>6 van net gasbedr.jf en adviseert het college den raad het voorstel te deen deze rekening vcorloopig vast tj> stellen overeenkomstig de door den technisch ambtenaar opgemaakte reke-j nings cijfers adviseert uen gemeenteraad ter vast stelling aan te bieuen een voorstel tot dekking van kosten vc or den wegei aanleg op 't Hart en voorts ter be legging van gelden. zendt een schreven toe van den geme° tëwerkman J.v.Manen, waarin deze ver-, zoekt hem in een anderen tak van dienst bij gemeentewerken te plaatseii daar het samenwerken met den werkman H.a.Vcs onhoudbaar- is. verzoekt e n subsidie voor Het Houued van een algemeenen landbouwcursus in! de -buurtscnao Hees. zendt en voorstel tot w„ziging van art.18 der Verordening, regelende öèl voorwaaraen vcor ae levering van gas over den gewonen meter en over den muntgasmeter door liet gemeentelijk ga]| jedr ,f te ooest verzoekt op h uctober a.s. tot des avonds 11 uur gelegenheid te mogen gl ven tot verkoop van diverse goederen verzoekt ontheffing van vermakelijk heidsbelasting voor een te geven tilJ voorstelling in "Huis ten Halve" te doesterberg op .5 Cotober e.k.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 613